مهاجرت بیش از ٣٠ هزار پرنده مهاجر به پارک ملی بوجاق گیلان

سرپرست پارک ملی بوجاق از مهاجرت بیش از ٣٠ هزار پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی به این پارک ملی خبر داد و گفت: سرشماری پرندگان در پارک ملی بوجاق آغاز شده است.